Art Reifegruppe Sorte Anteil Art-Nr.
Deutsches Weidelgras Früh Probat 7,50% 40152
Deutsches Weidelgras Früh Arvicola t. 7,50%
Deutsches Weidelgras Mittel AberDart 20%
Deutsches Weidelgras Spät Cancan 10%
Deutsches Weidelgras Spät Akurat t. 10%
Wiesenschwingel Pardus 15%
Wiesenlieschgras Comer 20%
Wiesenrispe 10%